Regulamin Akademii Kolorowej Ciuchci

I. Postanowienia ogólne

1. Akademia Kolorowej Ciuchci, zwana dalej Akedemią, jest placówką prywatną.
2. Właścicielem Akademii jest Eliza Raczyńska.
3. Akademia oraz jego personel posiada ubezpieczenie OC oraz NNW.
4. Siedziba Akademii mieści się w Swarzędzu przy ul. Konopnickiej 3 w cichej okolicy domów jednorodzinnych.
5. Akademia prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną na rzecz dzieci w wieku od 6 miesiący do 3 lat, przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.00, z wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy, 2-tygodniowej przerwy urlopowej w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) oraz kalendarza dni wolnych, zatwierdzonego na dany rok kalendarzowy.
6. Dodatkowa opieka nad dzieckiem rozpoczyna się od godziny 17.00, wówczas Rodzic/Opiekun obowiązany jest uiścić opłatę 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
7. Wykwalifikowana kadra dba o rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i fizyczny dzieci.
8. Opłaty za pobyt w Akademii reguluje Cennik, który jest integralną częścią Regulaminu. Podpisanie umowy z Akademią oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.
9. Rodzice/Opiekunowie, którzy chcą korzystać z usług Akademii podpisują umowę cywilnoprawną z właścicielem oraz wypełniają kartę informacyjną i kartę zgłoszeniową o dziecku (do pobrania ze strony). Podpisanie przedmiotowej umowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Akademii.
10. Zapisy do Akademii trwają przez cały rok, okresem rozliczeniowym za usługi Akademii jest miesiąc kalendarzowy.
11. Wyposażenie Akademii spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny oraz posiada niezbędne atesty.
12. Akademia nie ponosi odpowiedzialności:
a. za zniszczenia ubrań powstałe w wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w Akademii i w ogrodzie,
b. za rzeczy osobiste przyniesione do Akademii, w tym rzeczy drogocenne, wartościowe.
13. Zabrania się przynoszenia do Akademii:
a. ostrych, niebezpiecznych przedmiotów,
b. zabawek składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dziecko.

II. Podstawowe zadania Akademii

1. Pomoc Rodzicom/Opiekunom w opiece nad dzieckiem.
2. Organizacja zabawy i kontaktu z rówieśnikami pod okiem wykwalifikowanej kadry.
3. Nadzorowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
4. Prowadzenie działalności wychowawczo-dydaktycznej.

III. Nasze cele

1. Stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery.
2. Zapewnienie właściwego procesu wychowawczego.
3. Indywidualny rozwój dziecka (intelektualny, fizyczny, moralny i społeczny).
4. Stworzenie dobrych relacji między:
a. dziećmi,
b. dziećmi i personelem Akademii,
c. personelem Akademii a rodzicami.

IV. Usługi świadczone przez Akademię

1. Opieka wykwalifikowanej kadry dbającej o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę dzieci.
2. Zapewnienie wyżywienia.
3. Współpraca z lekarzem pediatrą, w razie potrzeby udzielenie pomocy doraźnej.
4. Zajęcia edukacyjno – wychowawczo – rozwojowe w pomieszczeniach AkademiI i w ogrodzie.
5. Współpraca z rodzicami - uwzględnianie propozycji do programów wychowawczych, oraz programów profilaktycznych.
6. W ramach wpisowego gwarantujemy:
a. materiały plastyczne m.in.: plastelina, kredki, bloki, papier kolorowy,
b. poduszkę, kołderkę, poszewki,
c. pomoce dydaktyczne i edukacyjne m.in. zabawki, książki,
d. ubezpieczenie NNW dziecka.

V. Oferta programowa

1. Program zabaw i zajęć w Akademii jest ustalony przez personel placówki i przyporządkowany do wieku i rozwoju intelektualnego dziecka.
2. Zadaniem personelu są: zapewnienie dziecku właściwej opieki, pomoc w codziennej higienie, usługi pielęgnacyjne, karmienie.
3. Nauka poprzez zabawę, która ma na celu rozwijanie umiejętności dziecka zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami:
a. zajęcia ruchowe,
b. wyciszające,
c. manualne,
d. interaktywne,
e. zabawa z muzyką itp.
4. Rozwijanie wyobraźni oraz talentów dziecka i przygotowanie do życia w grupie.

VI. Zobowiązania rodziców

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Akademii jest złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz karty informacyjnej o dziecku, podpisanie umowy cywilnoprawnej, wpłacenie wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego.
2. Zgłaszając dziecko do Akademii, Rodzic/Opiekun, przedstawia książeczkę zdrowia, kartę szczepień oraz zaświadczenie od pediatry, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Akademii.
3. Do momentu dostarczenia dziecka do wychowawcy za bezpieczeństwo dziecka odpowiada Rodzic/Opiekun. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica/Opiekuna rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania z grupy.
4. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w Akademii do 
5-ego
każdego miesiąca.
5. Nieopłacenie czesnego w terminie powoduje:
a. naliczenie odsetek w wysokości maksymalnej, o której mowa w art.359 & 2a kodeksu cywilnego proporcjonalnie za każdy dzień opóźnienia w płatności czesnego,
b. skreślenie z listy wychowanków Akademii za zaległości wynoszące ponadi  miesiąc.
6. Obowiązek płacenia czesnego ustaje po miesiącu, w którym dziecko przestaje uczęszczać do Akademii pod warunkiem, że rodzice powiadomią dyrektora placówki w formie pisemnej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o terminie rezygnacji z usług placówki.
7. Wpisowe należy uiścić w dniu podpisania umowy.
8. Należne opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy.
9. Rodzic/Opiekun ma obowiązek przyprowadzać do Akademii dziecko zdrowe.
DZIECKO CHORE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE.
10. W przypadku nieobecności dziecka w Akademii dłuższej niż 5 dni roboczych spowodowanej przeziębieniem lub inną chorobą, warunkiem koniecznym umożliwiającym powrót dziecka do Akademii jest przedstawienie przez Rodzica/Opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki.
.
11. W przypadku gdy dziecko zachoruje podczas pobytu w Akademii, personel placówki niezwłocznie informuje o powyższym fakcie Rodziców/Opiekunów dziecka. Rodzic/Opiekun po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązany jest do jego odebrania z placówki w ciągu 90 minut licząc od momentu uzyskania informacji. W przypadku nie odebrania dziecka w wyznaczonym czasie, personel placówki wzywa lekarza. Rodzic/Opiekun ponosi koszty wizyty lekarskiej.
12. O każdym przypadku nieobecności Dziecka w Akademii, najpóźniej pierwszego dnia nieobecności Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie placówkę. Za każdy dzień jego nieobecności odliczana jest stawka żywieniowa, licząc od 2-go dnia jego nieobecności. Odpisy nie dotyczą opiekunów, którzy wpłacają czesne po wyznaczonym terminie.
13. Rodzic/Opiekun ma obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko w wyznaczonych godzinach. W sytuacjach gdy jest to niemożliwe Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistniałej sytuacji. W przypadku gdy dodatkowa opieka rozpoczyna się od godziny 17.00 Rodzic/Opiekun zobowiązany jest uiścić opłatę 50 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.
14. Dzieci mogą być odbierane z placówki tylko przez Rodziców/Opiekunów lub przez osoby pełnoletnie pisemnie przez nich upoważnione.
15. Osobom w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu dzieci nie będą wydawane.
16. Na czas pobytu w placówce Rodzic/Opiekun zobowiązany jest wyposażyć dziecko w: - butelkę do karmienia - jeśli dziecko jest karmione butelką, - mleczko modyfikowane - jeżeli jeszcze pija mleko, - kubek niekapek - jeśli dziecko pije napoje z kubka, - obuwie na zmianę zapinane na rzepy lub zatrzask – jeśli dziecko samo chodzi, - odzież na zmianę (co najmniej 2 komplety), - szczoteczkę i pastę do zębów – w przypadku starszych dzieci, - smoczek – jeżeli dziecko korzysta ze smoczka, - śliniak - gryzak – jeśli jest dziecku potrzebny oraz pieluszki na zmianę.
20. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na:
a. podawanie dziecku przez personel Akademii posiłków,
b. umieszczanie zdjęć dzieci fotografowanych podczas pobytu w Akademii w galerii, kronice, stronie internetowej Akademii,
c. w przypadku dzieci, które nie załatwiają potrzeb fizjologicznych na sedes/nocnik, zmianę pieluszki dziecka i niezbędną w tym zakresie pielęgnację to jest mycie, kremowanie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akademii został zatwierdzony przez personel.
2. Regulamin może być modyfikowany.
3. Regulamin wraz z załącznikami stanowi podstawę działalności Akademii.
4. Aktualne informacje i ogłoszenia będą umieszczane w placówce na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
5. W przypadku podpisania umowy, wpłaty wpisowego i późniejszej rezygnacji z usługi - wpisowe nie podlega zwrotowi.
6. O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku Akademii informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian. Przy rezygnacji nie istnieje możliwość zwrotu części opłaty za niewykorzystane dni z abonamentu / czesnego.